Cơm Lam

Hết hàng
Cơm Lam Ngũ Sắc (5 Ống)
Hết hàng
Cơm Lam Trắng - 1 Ống
Cơm Lam - 3 Ống