Chân Gà

Chân Gà Kiểu Thái 500g
Chân Gà Muối Chua 500g